Adatvédelmi tájékoztató PDF formátumbanHIRDETMÉNY

Nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvénnyé történő átalakításáról

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett INTERREMISE Beruházási és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1112 Budapest, Repülőtéri út 6., Cg. 01-10-048456, a továbbiakban: Társaság) tudatja ügyfeleivel és hitelezőivel, hogy a Társaság legfőbb szerve 2016. november 16. napján elhatározta a Társaság által kibocsátott 50 db, egyenként 100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű, névre szóló, egy részvénysorozatú, nyomdai úton előállított törzsrészvényének (ISIN azonosító: HU0000141478) dematerializált részvénnyé történő átalakítását.

1. Felhívás a nyomdai úton előállított részvények benyújtására:

A Társaság vezérigazgatója az 1/2016 (XI.16.) számú Közgyűlési Határozatban rögzített felhatalmazás alapján jelen hirdetménnyel felhívja a részvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított részvényeiket átalakítás céljából nyújtsák be a Társasághoz a jelen hirdetményben foglaltak szerint. A részvények jogosultjai a benyújtással egy időben írásban kötelesek megjelölni azt a befektetési vállalkozást vagy befektetési szolgáltatás nyújtására jogosult hitelintézetet, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötöttek.

A részvényesek minden szabályszerűen benyújtott, nyomdai úton előállított részvény után a benyújtott részvénnyel azonos névértékű, azonos részvényesi jogokat megtestesítő dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosultak.

2. A nyomdai úton előállított részvények benyújtásának teljesülése:

A részvényesek abban az esetben teljesítik az átalakítás feltételeit, ha:

a) a nyomdai úton előállított részvényeiket 2016. december 8. és 2017. február 8. nap között a jelen hirdetményben foglaltak szerint benyújtják, és
b) egyidejűleg rendelkeznek értékpapír-számlával.

Fenti feltételek együttes teljesülésének hiányában az adott részvény be nem nyújtott részvénynek tekintendő. A benyújtás módja a Hirdetmény 3. pontjában foglaltak szerint történik.

Amennyiben a nyomdai úton előállított részvények benyújtására a fenti határidőben nem kerül sor, úgy a benyújtás feltételei nem teljesültek és a dematerializált részvényeknek a részvényes értékpapír-számláján történő jóváírására nem kerülhet sor és a Társaság a 4. és 5. pont szerint jár el.

Amennyiben a dematerializált részvények előállításának napján a részvényes által megadott értékpapír-számla már nem él, és így a dematerializált részvények a részvényes számláján nem írhatók jóvá, úgy a részvényes az őt illető dematerializált részvényeket csak az értékpapír-számlával kapcsolatos hiány pótlását követően, külön eljárásban kérheti a Társaságtól.

3. A benyújtás helye, ideje, módja:

A nyomdai úton előállított részvényeket a Társaság székhelyén (1112 Budapest, Repülőtéri út 6.) Csőke Krisztián vezérigazgatónál kell benyújtani munkanapokon 9.00-15 óra közötti időben.

A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy az értékpapír-számla megnyitásához személyes jelenlét, továbbá személyes azonosító adataik és azonosító okmányaik (személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító kártya) bemutatása is szükséges. A Társaság vezérigazgatója javasolja részvényeseinek, hogy a benyújtás és a részvény átalakítás minél problémamentesebb lebonyolítása érdekében győződjenek meg arról, hogy a befektetési szolgáltatójuk rendelkezik-e értékpapírszámla-vezetési jogosultsággal, továbbá hogy az adott számla alkalmas-e dematerializált értékpapírok nyilvántartására.

4. A részvény átalakítás folyamata

A Társasághoz benyújtott nyomdai úton előállított részvények a Társaság székhelyén kerülnek megőrzésre. Ezen részvények összesített darabszámáról a Társaság a KELER Zrt-t tájékoztatja. A Társaság a megadott adatok alapján utasítja a KELER Zrt-t. a dematerializált részvények keletkeztetése során a dematerializált részvények ennek megfelelő allokálására. Azon nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvények, melyek szabályszerűen nem kerültek benyújtásra, időlegesen a Társaság KELER Zrt-nél vezetett központi értékpapír-számláján kerülnek jóváírásra és nyilvántartásra az 5. pontban foglaltak figyelembe vételével.

A nyomdai úton előállított részvények átalakításának napja: 2017. február 9. napja, azaz a nyomdai úton előállított részvények benyújtására megjelölt utolsó napot, (2017. február 8.) követő első munkanap, vagy valamennyi nyomdai úton előállított részvény benyújtását követő első munkanap. Ekkor kerül sor a dematerializált részvények keletkeztetésére és azok, a nyomdai úton előállított részvényeiket szabályosan benyújtó részvényesek által megjelölt értékpapír-számlákon történő jóváírására. Az átalakítás napjának hatályával a Társaság a nyomdai úton előállított részvényeket érvénytelenné nyilvánítja, helyükbe a dematerializált részvények lépnek. A dematerializált részvények ugyanazon jogokat biztosítják tulajdonosaik számára, mint az átalakított, nyomdai úton előállított részvények.

5. A be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények

A hirdetmény 2. pontja szerint be nem nyújtottnak minősülő nyomdai úton előállított részvényeket a Társaság nyilvántartásba veszi, majd az ezek helyébe lépő dematerializált részvényeket a Társaság – az átalakítástól számított hat hónapon belül – befektetési szolgáltató közreműködésével értékesíti. Amennyiben az értékesítés sikertelen, úgy a Társaság köteles a nyomdai úton előállított részvények tulajdonosai által át nem vett és nem értékesített dematerializált részvények bevonásával az alaptőkét leszállítani. Amennyiben értékesítésre kerül sor és az értékesítés megtörténik, az értékesítés ellenértékeként befolyt összeget a Társaság hitelintézetnél vezetett letéti számlájára helyezi. Az érvényesen be nem nyújtott részvény tulajdonosa jogosult a tulajdonát képező érvénytelenített részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítéséből befolyó, költségekkel csökkentett nettó vételárra. E követelés elévülésére az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére vonatkozó szabályok érvényesek. Az értékesítés eredményéről a Társaság hirdetményben tájékoztatja a részvényeseket.

6. A be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények tulajdonosainak jogai

Az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak benyújtásával tulajdonosa követelheti részére a dematerializált részvény kiadását, vagy ha annak értékesítése az 5. pontban foglaltak szerint megtörtént, az értékesített dematerialt részvény ellenértékét. A nyomdai úton előállított részvényeket határidőben be nem nyújtó részvényesek a Társaság részére írásban jelenthetik be igényüket. Az igénybejelentés során a részvényes köteles átadni az érvénytelenné nyilvánított, nyomdai úton előállított részvényeket, valamint – amennyiben az értékesítés még nem történt meg, illetve rendelkezésre áll a részvényes által igényelt darabszámú dematerializált részvény – megadni értékpapír-számlájának számát, illetve – amennyiben az értékesítés már megtörtént, vagy ha már nem áll rendelkezésre a részvényes által igényelt darabszámú dematerializált részvény, úgy az ellenérték kifizetése érdekében megadni bankszámlájának számát, valamint az ellenérték számfejtéséhez szükséges adatokat adózási célból (adóazonosító jel, illetve adószám, a részvények bekerülési értékének igazolása).

7. Sérült, megrongálódott vagy megsemmisítési eljárás alatt álló nyomdai úton előállított részvények

A benyújtani kívánt sérült, megrongálódott, hamisgyanús nyomdai úton előállított részvények elfogadhatóságáról a Társaság vezérigazgatója fog esetileg dönteni. Amennyiben közjegyzői megsemmisítési eljárás indul az átalakítás napja (2017. február 9.) előtt, s erről a tényről a Társaság az eljáró közjegyző értesítése alapján ezen időpont előtt hivatalosan tudomást szerez, úgy a közjegyzői eljárásban kifüggesztett hirdetményi határidő lejártát követően a részvény jogosultját a nyomdai részvényüket be nem nyújtott részvényesekkel azonos jogok illetik meg.

8. A részvénykönyvi bejegyzés

A Társaság részvénykönyvében az átalakítás napján a részvénysorszámmal ellátott hatályos bejegyzések megszűnnek. A dematerializált részvényekre vonatkozóan a Társaság az átalakítás napjára, mint fordulónapra vonatkozóan tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt-től, melynek adatai alapján kerül sor a sorszámokat nem tartalmazó új részvénykönyv felállítására.